V’ye’etayu

“V’ye’etayu” by Alberto Mizrahi. Track 16.