V’timlokh Ata

“V’timlokh Ata” by Alberto Mizrahi. Track 17.