B’rosh Hashanah

“B’rosh Hashanah” by Alberto Mizrahi. Track 9.